Analiza PEST

analiza PEST

Otoczenie ma wpływ na każdą firmę czy organizację. Może stwarzać możliwości jak i zagrożenia. Rozpoznanie tego co dzieje się w otoczeniu może mieć kluczowe znaczenie dla sukcesu każdego przedsięwzięcia.

Geneza analizy PEST

Analizę PEST stworzył Francis J. Aguilar – amerykański badacz zarządzania z Uniwersytetu Harvarda. W swojej wydanej w 1967 książce Scanning the Business Environment zaproponował metodę badania otoczenia biznesowego w oparciu o cztery kategorie czynników. Używał wprawdzie akronimu ETPS zamiast PEST ale były to te same czynniki, które stosuje się do dzisiaj. Nazwa PEST pojawiła się później – w kolejnych latach liczni badacze proponowali modyfikacje metody zmieniając nazwy i grupy czynników. Z tamtych czasów znany jest również akronim PESTEL nadający wyraźniejsze znaczenie środowisku (ang. Environment) i regulacjom prawnym (ang. Legal). W praktyce jednak metoda jest analogiczna – tutaj pozostaniemy przy klasycznej analizie PEST.

Analiza PEST – co to jest?

Analiza PEST służy do analizy otoczenia makroekonomicznego – czyli ogólnego kontekstu w jakim funkcjonuje firma lub organizacja.

Analizę wykonuje się pod kątem czterech grup czynników:

  • Polityczne (ang. Political)
  • Ekonomiczne (ang. Economical)
  • Społeczne (ang. Social)
  • Technologiczne (ang. Technological)

W ramach każdej z grup poszukuje się czynników, które mogą mieć największy wpływ na funkcjonowanie firmy lub organizacji. Czynniki te mogą mieć zarówno charakter ogólny (np.: boom gospodarczy) jak też wiązać się z branżą (sektorem) działalności lub obsługiwanym rynkiem (segmentem klientów). W zależności od profilu firmy lub organizacji te same czynniki mogą mieć większy lub mniejszy wpływ.

Po rozpoznaniu i analizie czynników dokonuje się wyboru działań jakie mogą zostać podjęte w celu wykorzystania lub przeciwdziałania efektów oddziaływania na firmę lub organizację. Na tej podstawie można tworzyć listę rekomendacji, zmodyfikować model biznesowy czy też opracować strategię działania.

Analiza PEST jest do pewnego stopnia metodą uniwersalną. Istnieje możliwość wykonania jej dla całego kraju bądź jego regionu, wybranego miasta czy gminy, można też zrobić ją na poziomie określonej branży (sektora). Ostatecznie jednak działania jakie podejmuje się w związku z określonym czynnikiem powinny być dopasowane do jednostki jaka ma skorzystać na wykonanej analizie.

Jak zrobić analizę PEST?

  1. Określić czynniki istotne dla przedsiębiorstwa / organizacji / branży
  2. Określenie wpływu każdego z czynników obecnie i w przyszłości
  3. Określenie sposobu reakcji wobec wyróżnionych czynników

Analiza PEST wymaga rozpoznania i analizy istotnych dla naszej branży czynników w ramach każdej z czterech grup. Konieczne jest zarówno rozpoznanie określonego czynnika jak i ocena trendu w jakim się on znajduje – nasila się, jest stabilny czy może słabnie. Przykładowo istotnym czynnikiem jest np.: wielkość analizowanego sektora. Sektor może rosnąć (i to z różną prędkością), może być ustabilizowany (co może też oznaczać stagnację) lub też może się zmniejszać – i to zarówno chwilowo (cyklicznie lub w odpowiedzi na jakiś kryzys) jak i trwale.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *