Newsletter

W newsletterze podsumowuje najważniejsze tematy, o których piszą media technologiczne starając się wskazać trendy i najciekawsze wydarzenia oraz odsyłam do innych, zwłaszcza najnowszych tekstów na stronie.

Zapisz się jeżeli interesujesz się tematami takimi jak:

  • analiza danych (EDA) i nauka o danych (data science)
  • sztuczna inteligencja (AI) i nauczanie maszynowe (ML)
  • media, w szczególności social media
  • szukanie i weryfikowanie informacji (OSINT)